دوستی
قلب های ماسهم هم تواین بار هم با من بمان ...............!!!!
تو
تو عمیق ترین باور زندگی برایم بودی زمانی که بغض را باور کردم

تو زیبا ترین رویابودی زمانی که گل برایم زشت شد

تو با ارزش ترین زندگیم بودی وقتی که آرامش ارزش را از یادم برد

تو بهترینم بودی وقتی که صدا یاورم بود

تو خود تو نبودی وقتی که غم صاحبم بود..................................

..........................<>

[ ] - [پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲] - [یه دوست...!]
Copy right © TemplateWorld